στερεός

Validation

No

Last modification

Tue, 11/02/2021 - 11:55

Word-form

στέρνον

Transliteration (Word)

sternon

Transliteration (Etymon)

stereos

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, sigma 49

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

<στ>έρνον (Β 479 alibi): παρὰ τὸ στερρὸν εἶναι 

ἵστημι

Validation

No

Last modification

Tue, 11/02/2021 - 12:10

Word-form

στέρνον

Transliteration (Word)

sternon

Transliteration (Etymon)

histēmi

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, sigma, p. 511

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Στέρνον, παρὰ τὸ στῶ, στείω· τὸ ἐντελὲς στέον, στερόν· καὶ πλεονασμῷ τοῦ ν, στέρνον.