στερρός

Validation

No

Last modification

Tue, 11/02/2021 - 11:40

Word-form

στῆθος

Transliteration (Word)

stēthos

Transliteration (Etymon)

sterros

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, sigma, p. 511

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Στῆθος, ἐκ τοῦ στῶ στήσω, καὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεται στῆθος, τὸ ἱστάμενον ἀσάλευτον καὶ μὴ κλινόμενον, ἐπειδὴ ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος κλίνεται, τὸ δὲ στῆθος οὐ κλίνεται· ἢ παρὰ τὴν στεῤῥότητα· ἢ παρὰ τὸ στερεὸν εἶναι στέρνον

ἵστημι

Validation

No

Last modification

Tue, 11/02/2021 - 11:11

Word-form

στῆθος

Transliteration (Word)

stēthos

Transliteration (Etymon)

histēmi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 145

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Στῆθος. ὅτι ἕστηκεν ἀσάλευτον· ὡς δὲ ἄλλοι, ὅτι ἐν αὐτῷ τὸ ἡγεμονικὸν ἕστηκεν· ἢ ὅτι δι’ αὐτοῦ τὰ σιτία διωθεῖται, οἷον σιτίωθος. Σωρανὸς οὕτω.

σιτίον + ὠθέω

Validation

No

Last modification

Tue, 11/02/2021 - 11:30

Word-form

στῆθος

Transliteration (Word)

stēthos

Transliteration (Etymon)

sition + ōtheō

Author

Soranus of Ephesus

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 145

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Στῆθος. ὅτι ἕστηκεν ἀσάλευτον· ὡς δὲ ἄλλοι, ὅτι ἐν αὐτῷ τὸ ἡγεμονικὸν ἕστηκεν· ἢ ὅτι δι’ αὐτοῦ τὰ σιτία διωθεῖται, οἷον σιτίωθος. Σωρανὸς οὕτω.