τρόπος

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

τροπαῖον

Transliteration (Word)

tropaion

Transliteration (Etymon)

tropos

Author

Aristophanes

Century

5-4 B.C.

Source

Idem

Ref.

Plutus, 452-453

Ed.

N.G. Wilson, Aristophanis Fabulae, Tomus II, Oxford: Oxford University Press, 2007: 273-326.

Quotation

Χρ· Θάρρει· μόνος γὰρ ὁ θεὸς οὗτος οἶδ’ὅτι  / τροπαῖον ἂν στήσαιτο τῶν ταύτης τρόπων

τροπή

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

τροπαῖον

Transliteration (Word)

tropaion

Transliteration (Etymon)

tropē

Author

Varro

Century

1 BC

Reference

Menippean Satires, "Bimarcus", 48

Edition

J.-C. Cèbe, Varron, Satires Ménippées, Rome, 1974

Source

Nonius Marcellus

Ref.

Nonius Marcellus, De Compendiosa doctrina, p. 55, l.18

Ed.

W.M. Lindsay, Nonius Marcellus. De Compendiosa doctrina, Leipzig, 1903

Quotation

Ideo fuga hostium graece uocatur τροπή. Hinc spolia capta fixa in stipitibus appellantur tropea.