ἄγαν + ἀλύω

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 09:20

Word-form

ἀχλύς

Transliteration (Word)

akhlus

Transliteration (Etymon)

agan + aluō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD? ?

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1518

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀχλύς Ε 127· σκοτία, ἀορασία, ἡ ἄγαν ἀλύουσα καὶ ἀποκρύπτουσα· παρὰ τὸ ἀλύω τοῦ α ἐπιτατικοῦ ὄντος. ἢ παρὰ τὸ τὰς ὄψεις ἡμῶν ὀχλεῖν καὶ λυπεῖν

ὀχλέω

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 08:52

Word-form

ἀχλύς

Transliteration (Word)

akhlus

Transliteration (Etymon)

okhleō

Author

Heraclides Ponticus the Younger

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 19

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀχλύς, ἀπὸ τοῦ τὰς ὄψεις ὀχλεῖν καὶ λυπεῖν. οὕτως Ἡρακλείδης ὁ Ποντικὸς ἐτυμολογεῖ.

ἄγαν + εἰλύω

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 09:05

Word-form

ἀχλύς

Transliteration (Word)

akhlus

Transliteration (Etymon)

agan + eiluō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (Excerpta e cod. Vat. gr. 1456) 38

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' Etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970): 521-542

Quotation

Ἀχλύς: ἡ ἄγαν εἰλύουσα καὶ ἀποκρύπτουσα

χέω

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 09:40

Word-form

ἀχλύς

Transliteration (Word)

akhlus

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Photius

Century

9 AD

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 250

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation

ἀχλύς· ἔστι χέω καὶ ἐξ αὐτοῦ γίνεται χύω χύσω, ὥσπερ ῥέω ῥύω· ἐκ τοῦ χύσω ἀποβολῇ τοῦ ω χύς, καὶ πλεονασμῷ τοῦ λ χλύς, καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀχλύς, ἡ πάνυ κεχυμένη· ζόφος γάρ ἐστιν