παχύς

Validation

No

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

πῆχυς

Transliteration (Word)

pēkhus

Transliteration (Etymon)

pakhus

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 219

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

παχὺς δὲ πῆχυς συγκρίσει τῆς συζύγου 

πήγνυμι

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

πῆχυς

Transliteration (Word)

pēkhus

Transliteration (Etymon)

pēgnumi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (, pi, p. 132

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Πῆχυς. ἀπὸ τοῦ πεπηγέναι ἄκρῳ τῷ βραχίονι.