μῆλον2 + ἵζω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

μέλισσα

Transliteration (Word)

melissa

Transliteration (Etymon)

mēlon2 + hizō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, mu 2

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

μελίφρων (Β 34): παρὰ τὸ μέλισσα· τοῦτο ἐκ τοῦ μῆλον, ὃ σημαίνει πάντα τὸν καρπόν, μήλιζά τις οὖσα, ἡ τοῖς καρποῖς ἐφιζάνουσα. ἡ γὰρ μέλισσα τῶν ἀνθῶν τὰ χρησιμώτατα συλλέγουσα τὸ μέλι ποιεῖ· τὰ μὲν καλὰ ἐκλέγεται, τὰ δὲ φαῦλα ἀπορρίπτει

μέλω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

μέλισσα

Transliteration (Word)

melissa

Transliteration (Etymon)

melō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpt e cod. Darmstadino 2773), mu, p. 615

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

μέλισσα παρὰ τὸ μέλειν· οἰκονομικὸν γὰρ καὶ ἐπιμελὲς τὸ ζῶον