ξέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὀξύς

Transliteration (Word)

oxus

Transliteration (Etymon)

xeō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, omicron, p. 430

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Ὀξύω, ἐκ τοῦ ὀξὺς, τοῦτο δὲ, ὡς παρὰ τὸ χέω χοὸς χοῢς, καὶ πλέω πλατὸς πλατὺς, οὕτω ξέω ξοὸς ξοῢς, καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ ὀξύς· τὸ ἀντιδιαστελλόμενον τῷ ἀμβλεῖ.

ξύω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὀξύς

Transliteration (Word)

oxus

Transliteration (Etymon)

xuō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 3, 254

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

ἐκ τοῦ ξύω δὲ ξύσω καὶ ξύς καὶ πλεονασμῷ τοῦ ο ὀξύς.