ῥέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κρήνη

Transliteration (Word)

krēnē

Transliteration (Etymon)

rheō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, kapa, p. 345

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κρήνη, παρὰ τὸ ῥέω ῥένη, καὶ τροπῇ τοῦ ε εἰς η, καὶ πλεονασμῷ τοῦ κ κρήνη· ἢ ἀπὸ τοῦ κάραν καὶ κορυφὴν εἶναι τοῦ ῥεύματος, καὶ κόρη νάματος· καὶ γὰρ αἱ κρῆναι θυγατέρες τῶν ποταμῶν εἰσι

κεράννυμι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κρήνη

Transliteration (Word)

krēnē

Transliteration (Etymon)

kerannumi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 124

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 90

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

κρήνη· κρῶ ἐστι ῥῆμα μονοσύλλαβον παρὰ τὸ κερῶ συγκοπέν, ὃ δηλοῖ τὸ ἐπιχέω. καὶ ὡς παρὰ τὸ εἴρω εἰρήνη, οὕτω κρῶ κρήνη

(Orion :  ὃ δηλοῖ τὸ ἐγχεῖν)

κάρηνον

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κρήνη

Transliteration (Word)

krēnē

Transliteration (Etymon)

karēnon

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, kappa 2393

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Κρήνη: ἡ πηγή. κάρα, καρήνη, κρήνη. κορυφὴ γὰρ τοῦ ῥεύματος ἢ κόρη τοῦ νάματος· καὶ γὰρ θυγατέρας αὐτάς φασι. 

κόρη + νᾶμα

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κρήνη

Transliteration (Word)

krēnē

Transliteration (Etymon)

korē + nāma

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, kappa 2393

Ed.

A. Adler, Suidae Lexicon, Leipzig: Teubner, 1928-1935

Quotation

Κρήνη: ἡ πηγή. κάρα, καρήνη, κρήνη. κορυφὴ γὰρ τοῦ ῥεύματος ἢ κόρη τοῦ νάματος· καὶ γὰρ θυγατέρας αὐτάς φασι