κλείω1

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κλίσιον

Transliteration (Word)

klision

Transliteration (Etymon)

kleiō

Author

Dionysius Thrax

Century

2 BC

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 520

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Κλίσιον: Σημαίνει τὸν τόπον ἔνθα ἵσταται τὰ ζεύγη. Ὁ μὲν τεχνικὸς, διὰ τῆς ΕΙ διφθόγγου γράφει· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς, διὰ τοῦ ι λέγει, ὅτι παρὰ τὸ κλ<ε>ίω (EM κλίνω) ἐστὶ, καὶ σημαίνει τὸ περιέχω. Καὶ ἐκεῖθεν κλίσις, καὶ κλίσιον, τὸ ὑποκοριστικόν· Τοῦτο παρὰ μὲν Ὁμήρῳ συστέλλει τὸ ι καὶ προπαροξύνεται, οἷον, ‘περὶ δὲ κλίσιον θέε πάντῃ’. Παρὰ δὲ τοῖς Ἀττικοῖς ἐκτείνεται τὸ ι, καὶ παροξύνεται, ὡς τὸ θηρίον·

κλίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

κλίσιον

Transliteration (Word)

klision

Transliteration (Etymon)

klinō

Author

Porphyry

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestionum Homericarum ad Odysseam pertinentium reliquiae, 24.208

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Odysseam pertinentium reliquiae, Leipzig: Teubner, 1890

Quotation

Κλίσιον δὲ αὐτὸ προσηγόρευσεν ἀναλόγως τῇ κλισίᾳ, ἥτις στρατιωτικὴ σκηνή ἐστιν αὐτοσχέδιος. ἀπὸ γὰρ τοῦ κλίνω, ἐξ οὗ καὶ κλιντὴρ καὶ κλισμός (καὶ οἱ μὲν ἔχοντες ἀπέρεισιν τοῖς ὤμοις κλισμοί, οἱ δ’ ἄλλοι θρόνοι). […] ἄλλο δὲ τὸ παρὰ Ἀττικοῖς κλίσιον· τοῦτο μὲν γὰρ ἁμαξῶν καὶ ζευγῶν δεκτικόν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, φησὶ Δωρόθεος, ἀπὸ τοῦ κεκλίσθαι κατωνομάσθαι, τοῦ σημαίνοντος τὸ περιειληφέναι καὶ περιέχειν, περιέχειν δὲ ἐν μέσῳ τὸν οἶκον.