λαλῶ

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀλαλάζειν

Transliteration (Word)

alalazō

Transliteration (Etymon)

lalō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragment 427*

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 23

Ed.

W.F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

ἀλαλάζειν· ἐκ τοῦ λαλῶ λαλήσω <λαλάζω> καὶ ἀλαλάζω, ὡς τὸ σιγῶ σιγάζω.

ἅλς

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀλαλάζω

Transliteration (Word)

alalazō

Transliteration (Etymon)

als

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 37

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

Ἀλαλάζω, παρὰ τὸ λῶ, τὸ λαλῶ, λαλάζω, καὶ ἀλαλάζω μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ Α, ἢ ἐκ τοῦ ΑΛΑ ὃ σημαίνει τὸν θόρυβον.

ἀλαλή

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀλαλάζω

Transliteration (Word)

alalazō

Transliteration (Etymon)

alalē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 393

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀλαλή· ὁ θόρυβος· καὶ ῥῆμα παρ’ αὐτὴν <ἀ>λαλάζω

λάζω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀλαλάξατε

Transliteration (Word)

alalazō

Transliteration (Etymon)

lazō

Author

Georgius Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p.170

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842: 1-192.

Quotation

ΛΑΛΆΞΑΤΕ κ το λαλάζω, τοτο κ το λάζω, κα μετ το πιτατικο λαλάζω.