δέω1

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

δοῦλος

Transliteration (Word)

doulos

Transliteration (Etymon)

deō1

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos, p. 95

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

δουλεύσατε, […] Ἐκ τοῦ δουλεύω· τοῦτο παρὰ τὸ δοῦλος· τοῦτο παρὰ τὸ δέω τὸ δεσμῶ δέος, καὶ δοῦλος πλεονασμῷ τοῦ Υ

δέω2

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

δοῦλος

Transliteration (Word)

doulos

Transliteration (Etymon)

deō2

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 284

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Δοῦλος: Παρὰ τὴν δύην, ὃ σημαίνει τὴν κάκωσιν, δύηλός τις ὤν· συγκοπῇ καὶ πλεονασμῷ, δοῦλος. Ἢ παρὰ τὸ δέω, τὸ δεσμῶ, δέλος καὶ δοῦλος· τοὺς γὰρ αἰχμαλώτους ἐδέσμουν. Ἢ παρὰ τὸ δόλος, δοῦλος. Ἡρακλῆς δὲ ἐν τῷ περὶ τοῦ χρὴ καὶ δεῖ, σχηματίζει παρὰ τὸ δέω, τὸ ἐλλείπω, δέλος καὶ δοῦλος, ὁ ἐλλείπων τῇ ἀρετῇ, ὥς φησιν ὁ ποιητὴς, ‘Ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς | ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσι’ (Od. 17.322-323)

δόλος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

δοῦλος

Transliteration (Word)

doulos

Transliteration (Etymon)

dolos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges p. 284

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Δοῦλος: Παρὰ τὴν δύην, ὃ σημαίνει τὴν κάκωσιν, δύηλός τις ὤν· συγκοπῇ καὶ πλεονασμῷ, δοῦλος. Ἢ παρὰ τὸ δέω, τὸ δεσμῶ, δέλος καὶ δοῦλος· τοὺς γὰρ αἰχμαλώτους ἐδέσμουν. Ἢ παρὰ τὸ δόλος, δοῦλος. Ἡρακλῆς δὲ ἐν τῷ περὶ τοῦ χρὴ καὶ δεῖ, σχηματίζει παρὰ τὸ δέω, τὸ ἐλλείπω, δέλος καὶ δοῦλος, ὁ ἐλλείπων τῇ ἀρετῇ, ὥς φησιν ὁ ποιητὴς, ‘Ἥμισυ γάρ τ’ ἀρετῆς ἀποαίνυται εὐρύοπα Ζεὺς | ἀνέρος, εὖτ’ ἄν μιν κατὰ δούλιον ἦμαρ ἕλῃσι’ (Od. 17.322-323)

δέος + ὅλος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

δοῦλος

Transliteration (Word)

doulos

Transliteration (Etymon)

deos + holos

Author

Olympiodorus

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

In Platonis Alcibiadem commentarii 160

Ed.

L.G. Westerink, Olympiodorus. Commentary on the first Alcibiades of Plato, Amsterdam: Hakkert, 1956 (repr. 1982)

Quotation

δοῦλος’ γὰρ εἴρηται παρὰ τὸ δέος· ὁ γὰρ δοῦλος ᾖ δοῦλος δέδιεν καὶ ὅλος ἐστὶ τοῦ δεσπότου, ἀεὶ ἐν νῷ αὐτὸν ἔχων. 

δύη

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

δοῦλος

Transliteration (Word)

doulos

Transliteration (Etymon)

duē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 49

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

(Sturz) Δοῦλος. ὁ κακοπαθῶν ἐν τῷ δουλεύειν

Full formulation: Δοῦλος. παρὰ τὸ δύη, ὁ κακοπαθῶν ἐν τῷ δουλεύειν

δέος + λάω1

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

δοῦλος

Transliteration (Word)

doulos

Transliteration (Etymon)

deos + laō

Author

Scholia in Aristophanem

Source

Idem

Ref.

Commentarium in Plutum 3a

Ed.

L. Massa Positano, Jo. Tzetzae commentarii in Aristophanem [Scholia in Aristophanem 4.1]. Groningen: Bouma, 1960

Quotation

<δοῦλος> ἀπὸ τοῦ μετὰ δέους λάειν ἤγουν βλέπειν· δεσπότης ὁ τοῦ δέους ποιητής