ζα- + χείρ

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ζαχρειής

Transliteration (Word)

zakhrēēs

Transliteration (Etymon)

za- + kheir

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, zeta, p. 580

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ζαχρειής· κυρίως ζαχρειές ἐστι τὸ βιαίως ταῖς χερσὶ πραττόμενον· παρὰ γὰρ τὰς χεῖρας πεποίηται ἡ λέξις

ζα- + χράω1

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ζαχρειής

Transliteration (Word)

zakhrēēs

Transliteration (Etymon)

za- + khraō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 5

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, zeta, p. 67

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ζαχρειής· χρῶ ἐστι ῥῆμα, τὸ πλησιάζω, {παρὰ τὸν χρῶτα}, οὗ παράγωγον χραύω, ὡς <ψῶ> ψαύω, οἷον ‘χραύσῃ μέν τ’ αὐλῆς ὑπεράλμενον’ (Ε 138). ἔστιν οὖν χρῶ καὶ χρὴς ὄνομα ῥηματικόν, καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ε μετὰ τοῦ ζα ἐπιτατικοῦ μορίου γίνεται ζαχρεής· καὶ ζαχρειὴς κατὰ πλεονασμὸν τοῦ ι, ὡς ἀδελφὸς ἀδελφειός. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων

ζα- + χρεώ

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ζαχρηεῖς

Transliteration (Word)

zakhrēēs

Transliteration (Etymon)

za- + khreō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 514

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/1, Leipzig, Teubner 1867

Source

Hesychius

Ref.

Lexicon, zeta 83

Ed.

K. Latte, Hesychii Alexandrini Lexicon, vol. 1, Copenhagen 1953

Quotation

(Hsch.) ζαχρηεῖς· πάνυ χρειώδεις (Il. 12.347)

(Lentz) ζαχρηής μεγάλως ἐπικείμενος «ζαχρηῶν ἀνέμων» (Ε 525), τὸ δὲ ζαχρειής πάνυ χρειώδης