δέμας + μένειν

Validation

Yes

Word-form

δέμνια

Transliteration (Word)

demnion

Transliteration (Etymon)

demas + menō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, delta, 344

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

δέμνια τὰ στρώματα, ἀπὸ τοῦ τὸ δέμας ἐν αὐτοῖς μένειν

δέμω

Validation

Yes

Word-form

δέμνια

Transliteration (Word)

demnion

Transliteration (Etymon)

demō

Author

Etymologicum Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

delta, 344

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig, 1:1909; 2:1920

Quotation

Δέμνια· ἐγκοίτια στρώματα. ἀπὸ τοῦ δέμας εἰς αὐτὰ μένειν δέμνιον· ἢ παρὰ τὸ δέμω δέμνιον ὡς παίζω παίγνιον, τὸ εἰς σώματος ἀνάπαυσιν ᾠκοδομημένον· ἢ συνδεθέν· ἢ παρὰ τὸ δεδεσμῆσθαι ἡμᾶς κοιμωμένους μηδὲν πράττοντας

δάμνημι

Validation

Yes

Word-form

δέμνια

Transliteration (Word)

demnion

Transliteration (Etymon)

damnēmi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 44

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Δέμνια. ἐν οἷς δεδμήμεθα, καὶ κοιμώμεθα· οἷον δεδέμεθα· διὰ τὸ μηδὲν πράττειν, καὶ τὴν νύκτα δμήτειραν φησὶν Ὅμηρος· εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν

δέω

Validation

Yes

Word-form

δέμνια

Transliteration (Word)

demnion

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 344

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δέμνια. ἐν οἷς δεδμήμεθα, καὶ κοιμώμεθα· οἷον δεδέμεθα· διὰ τὸ μηδὲν πράττειν, καὶ τὴν νύκτα δμήτειραν φησὶν Ὅμηρος· εἰ μὴ Νὺξ δμήτειρα θεῶν ἐσάωσε καὶ ἀνδρῶν