ἀλέομαι

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λευγαλέοις

Transliteration (Word)

leugaleos

Transliteration (Etymon)

aleomai

Author

Scholia in Oppianum

Source

Idem

Ref.

Scholia et glossae in Halieutica 1.375

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849

Quotation

Λευγαλέοις· ὀλεθρίοις· λευγαλέον τὸ καταπληκτικόν· ἀπὸ τοῦ ἀλεύω τὸ ἐκφεύγω γίνεται ἀλευλέον κατὰ παραγωγήν, καὶ κατὰ μετάθεσιν λευαλέον καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ λευγαλέον. λευγαλέοις· ἀξίοις λόγου παρὰ τὸ λέγω πλεονασμῷ τοῦ υ, ἢ θανατηφόροις ἀπὸ τοῦ λέγω τοῦ κοιμῶμαι τοῖς κατακοιμίζουσιν εἰς θάνατον ἐξ οὗ καὶ κυνηγὸς, ἢ παρὰ τὸ λοιγὸς ὁ ὄλεθρος λοιγαλέος καὶ λευγαλέος, λευγαλέος δὲ κυρίως ὁ ἐν τῇ θαλάσσῃ ὄλεθρος

λέγω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λευγαλέοις

Transliteration (Word)

leugaleos

Transliteration (Etymon)

legō

Author

Scholia in Oppianum

Source

Idem

Ref.

Scholia et glossae in Halieutica 1.375

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849

Quotation

Λευγαλέοις· ὀλεθρίοις· λευγαλέον τὸ καταπληκτικόν· ἀπὸ τοῦ ἀλεύω τὸ ἐκφεύγω γίνεται ἀλευλέον κατὰ παραγωγὴν, καὶ κατὰ μετάθεσιν λευαλέον καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ λευγαλέον. λευγαλέοις· ἀξίοις λόγου παρὰ τὸ λέγω πλεονασμῷ τοῦ υ, ἢ θανατηφόροις ἀπὸ τοῦ λέγω τοῦ κοιμῶμαι τοῖς κατακοιμίζουσιν εἰς θάνατον ἐξ οὗ καὶ κυνηγὸς, ἢ παρὰ τὸ λοιγὸς ὁ ὄλεθρος λοιγαλέος καὶ λευγαλέος, λευγαλέος δὲ κυρίως ὁ ἐν τῇ θαλάσσῃ ὄλεθρος.

λοιγός

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λευγαλέον

Transliteration (Word)

leugaleos

Transliteration (Etymon)

loigos

Author

Aristonicus

Century

1 AD

Reference

De signis Iliadis 21.281

Edition

L. Friedländer, Aristonici Περὶ σημείων Ἰλιάδος reliquiae emendatiores, Göttingen: Dieterich, 1853 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Source

Scholia vetera in Homeri Iliadem

Ref.

A Scholion Il. 21.281

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

‘νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι’ (Il. 21.281): ἡ διπλῆ ὅτι ἐκ τούτου οἱ νεώτεροι ἐξεδέξαντο λευγαλέον τὸν δίυγρον· ἔστι δὲ κατὰ κοινωνίαν στοιχείων λευγαλέον ὀλέθριον, παρὰ τὸν λοιγόν. καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ (β 61) λευγαλέοι τ’ ἐσόμεσθα.

χέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λευγαλέον

Transliteration (Word)

leugaleos

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 72

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]: 29-53

Quotation

Λευγαλέον: τὸ ὑγρόν· μύρῳ λευγαλέῳ, Σοφοκλῆς· καὶ πάλιν· νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ· τῷ δι’ ὕδατος. παρὰ τὸ χεύω χευαλέον. σημαίνει δὲ καὶ τὸ ὀλέθριον παρὰ τὸ λοιγὸν λοιγαλέον· κατὰ μετάθεσιν τῶν στοιχείων λευγαλέον.

λυγρός

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λευγαλέου

Transliteration (Word)

leugaleos

Transliteration (Etymon)

lugros

Author

Scholia in Hesiodum

Source

Idem

Ref.

Scholia in Opera et dies 524-526

Ed.

A. Pertusi, Scholia vetera in Hesiodi opera et dies, Milan: Società editrice "Vita e pensiero", 1955

Quotation

[…] παρὰ τὸ λυγρὸν τοῦ λευγαλέου ῥηθέντος ὥσπερ καὶ τὸ λυγρὸν αὐτὸ πεποίηται λίαν ὑγρὸν ὄν.

*λέγω

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λευγαλέῳ

Transliteration (Word)

leugaleos

Transliteration (Etymon)

*legō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Odysseam 1, 226

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

Quotation

λευγαλέῳ θανάτῳ ὅ ἐστιν ὀλεθρίῳ παρὰ τὸν λοιγὸν ἢ θανασίμῳ παρὰ τὸ λέγω τὸ κοιμίζω