δέομαι

Validation

Yes

Word-form

δέμας

Transliteration (Word)

demas

Transliteration (Etymon)

deomai

Author

Etymologicum Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum Symeonis, delta 121

Ed.

D. Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca 79], Turnhout: Brepols, 2013

Quotation

Δέμας· τὸ σῶμα· παρὰ τὸ δέω τὸ δεσμεύω, τῇ γὰρ ψυχῇ συνδέδεται τὸ σῶμα. Ἢ παρὰ τὸ δεμῶ δέμας· περιδόμημα γάρ ἐστιν τῆς ψυχῆς τὸ σῶμα καὶ οἰκητήριον· τὸ δὲ νεκρὸν ἀπὸ τοῦ δέεσθαι αἵματος

δέω1

Validation

Yes

Last modification

Mon, 04/01/2024 - 16:00

Word-form

δέμας

Transliteration (Word)

demas

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Reference

fr. 177, l. 32-33

Edition

F.H. Sandbach, Plutarchi moralia, vol. 7, Leipzig, 1967

Source

Stobaeus

Ref.

Anthologium 4, 52b, 48

Ed.

T. Gaisford, Joannis Stobaei Florilegium, 1823

Quotation

τοῦτο γὰρ δέμας ὀνομάζουσιν, ὡς δεδεμένης ὑπ’ αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἐνταῦθα παρὰ φύσιν

δαμάζω

Validation

Yes

Word-form

δέμας

Transliteration (Word)

demas

Transliteration (Etymon)

damazō

Author

Scholia in Batrachomyomachia

Century

varia

Source

Idem

Ref.

scholion 81

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

δέμας σημαίνει δύο· τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνηκός. καὶ τὸ μὲν ζῶν ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ δέω τὸ δεσμῶ, τὸ συνδεδεμένον ὂν τῇ ψυχῇ. τὸ δὲ τεθνηκὸς ἀπὸ τοῦ δαμάζω, τὸ δεδαμασμένον οἷον

δῶμα

Validation

Yes

Word-form

δέμας

Transliteration (Word)

demas

Transliteration (Etymon)

dōma

Author

Zenodorus

Century

1 BC

Source

Idem

Ref.

Miller, p. 255

Ed.

E. Miller, "Opuscules divers," Lexica Graeca Minora, 1965

Quotation

τὸ δὲ δέμας ἐπὶ τῶν ζώντων λαμβάνει ὁ Ποιητὴς, καὶ ἐτυμολογεῖται παρὰ τὸ δόμα (l. δῶμα) εἶναι τῆς ψυχῆς