ὀνίνημι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄνος

Transliteration (Word)

onos

Transliteration (Etymon)

oninēmi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 118

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὄνος παρὰ τὴν ὄνησιν τὴν ἐν τοῖς ἔργοις. ὁ δὲ παρὰ τοῖς τέκτοσι, παρὰ τὸ βαστάζειν.

οὐ + νοέω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄνος

Transliteration (Word)

onos

Transliteration (Etymon)

ou + noeō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456), 168

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' `etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970)

Quotation

Ὄνος: ἐκ τοῦ οὐ νοεῖν. ἢ ὠνητόν.

ὠνέομαι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄνος

Transliteration (Word)

onos

Transliteration (Etymon)

ōneomai

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Vat. gr. 1456), 168

Ed.

A.M. Micciarelli Collesi, "Nuovi `excerpta' dall' `etimologico' di Orione," Byzantion 40 (1970): 521-542

Quotation

...Ὄνος: ἐκ τοῦ οὐ νοεῖν. ἢ ὠνητόν