φρίσσω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ῥῖγος

Transliteration (Word)

rhigos

Transliteration (Etymon)

phrissō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 189

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 519

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Ῥίγος τὸ ρι †υ· ἀπὸ γὰρ τοῦ φρίσσω φρίγος, καὶ ἀποβολῇ τοῦ φ ῥίγος· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν