ὄρνυμι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὄρθρος

Transliteration (Word)

orthros

Transliteration (Etymon)

ornumi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 117

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὄρθρος. ὄρω, μέλλων Αἰολικὸς ὄρσω, ὄνομα ὄρτος, καὶ μεταθέσει τοῦ τ εἰς θ, ὄρθρος.