ἔθος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἦθος

Transliteration (Word)

ēthos

Transliteration (Etymon)

ethos

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Magna moralia 1.6.2.

Ed.

F. Susemihl, Aristotle (ed. G.C. Armstrong), vol. 18, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1935 (repr. 1969)

Quotation

τὸ γὰρ ἦθος ἀπὸ τοῦ ἔθους ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν· ἠθικὴ γὰρ καλεῖται διὰ τὸ ἐθίζεσθαι

ἵημι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἦθος

Transliteration (Word)

ēthos

Transliteration (Etymon)

hiēmi

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, eta, p. 238

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ἦθος, σημαίνει τὸν τρόπον. γίνεται παρὰ τὸ ἔθος, κατ’ ἔκτασιν τοῦ ε εἰς η. ἢ ἀπὸ τοῦ ἵημι ἥσω. ἥσω γὰρ ἐγὼ ἀφ’ οὗ καὶ αἱ κατὰ μέρος ἐκπέμπονται πράξεις