σφαγή + γάνυμαι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φάσγανον

Transliteration (Word)

phasganon

Transliteration (Etymon)

sphagē + ganumai

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 2, 441

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Καίτοι ἕτεροι ὥσπερ φάσγανον ἀπὸ τοῦ σφαγαῖς γάνυσθαι καὶ μάχαιραν ἀπὸ τοῦ αἵμασι χαίρειν, οὕτω καὶ χάρμην ἀπὸ τοῦ χαίρειν αἵμασιν εἰρῆσθαί φασι

σφάζω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φάσγανον

Transliteration (Word)

phasganon

Transliteration (Etymon)

sphazō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, phi p. 160

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Φάσγανον. φῶ τὸ ἀναιρῶ. τοῦ φῶ παράγωγον φάζω, ὡς βῶ βάζω. τοῦ δὲ φῶ μέλλων φάσω, καὶ ῥηματικὸν ὄνομα φάσγανον. ὡς λείψω λείψανον. ἢ παρὰ τὴν σπάσιν σπάγανον. ἢ παρὰ τὸ σφάζω σφάγανον, καὶ μεταθέσει τοῦ σ, φάσγανον

σπάω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φάσγανον

Transliteration (Word)

phasganon

Transliteration (Etymon)

spaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, phi p. 160

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Φάσγανον. φῶ τὸ ἀναιρῶ. τοῦ φῶ παράγωγον φάζω, ὡς βῶ βάζω. τοῦ δὲ φῶ μέλλων φάσω, καὶ ῥηματικὸν ὄνομα φάσγανον. ὡς λείψω λείψανον. ἢ παρὰ τὴν σπάσιν σπάγανον. ἢ παρὰ τὸ σφάζω σφάγανον, καὶ μεταθέσει τοῦ σ, φάσγανον

*φῶ

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

φάσγανον

Transliteration (Word)

phasganon

Transliteration (Etymon)

*phô

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 193*

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, phi, p. 160

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

(Philoxenus)  φάσγανον· <ἔστι> φῶ, τὸ ἀναιρῶ· τοῦ φῶ παράγωγον φάζω, ὡς βῶ βάζω. τοῦ δὲ φῶ ὁ μέλλων φάσω καὶ ῥηματικὸν ὄνομα φάσγανον, ὡς λείψω λείψανον