ἕτερος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρον

Transliteration (Word)

hetairos

Transliteration (Etymon)

heteros

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

De amicorum multitudine 93e

Ed.

G.N. Bernardakis, Plutarch. Moralia. Leipzig, Teubner, 1889 (2)

ἠθεῖος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρος

Transliteration (Word)

hetairos

Transliteration (Etymon)

ētheios

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 385

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Ἑταῖρος: Βοηθὸς, συνναύτης, φίλος. Εὔσημος ἡ λέξις κατὰ τὸ δηλούμενον. Παρὰ τὸ ἠθεῖος, ἠθαῖος κατὰ Δωριεῖς, ὡς εἴθε, αἴθε. Ἢ παρὰ τὸ ἦθος, ἠθαῖος, καὶ ἐθαῖος· καὶ κατὰ ἐναλλαγὴν, ἑταῖρος, πλεονασμῷ τοῦ ρ· καὶ τὸ ε δασύνεται. Ἢ ὡς δρόμος δρομαῖος, οὕτως ἔθος ἐθαῖος, ὁ συνήθης· εἶτα μεταθέσει τοῦ θ εἰς τ, ἑταῖος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ ὡς στὰξ, στράξ· ἄτεμις, ἄρτεμις· ἴδις, ἴδρις· ἀκοῶμαι, ἀκροῶμαι. Ἢ ἐκ τοῦ ἔθω, ἐθαῖρος· καὶ μεταθέσει τοῦ θ, ὡς θρὶξ τριχὸς, γίνεται ἑταῖρος, ὁ ἐξ ἔθους τινὶ ἐπιφοιτῶν· καὶ ἀποβολῇ τοῦ ι, ἕταρος.

ἦθος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρος

Transliteration (Word)

hetairos

Transliteration (Etymon)

ēthos

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 385

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

Ἑταῖρος: Βοηθὸς, συνναύτης, φίλος. Εὔσημος ἡ λέξις κατὰ τὸ δηλούμενον. Παρὰ τὸ ἠθεῖος, ἠθαῖος κατὰ Δωριεῖς, ὡς εἴθε, αἴθε. Ἢ παρὰ τὸ ἦθος, ἠθαῖος, καὶ ἐθαῖος· καὶ κατὰ ἐναλλαγὴν, ἑταῖρος, πλεονασμῷ τοῦ ρ· καὶ τὸ ε δασύνεται. Ἢ ὡς δρόμος δρομαῖος, οὕτως ἔθος ἐθαῖος, ὁ συνήθης· εἶτα μεταθέσει τοῦ θ εἰς τ, ἑταῖος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ ὡς στὰξ, στράξ· ἄτεμις, ἄρτεμις· ἴδις, ἴδρις· ἀκοῶμαι, ἀκροῶμαι. Ἢ ἐκ τοῦ ἔθω, ἐθαῖρος· καὶ μεταθέσει τοῦ θ, ὡς θρὶξ τριχὸς, γίνεται ἑταῖρος, ὁ ἐξ ἔθους τινὶ ἐπιφοιτῶν· καὶ ἀποβολῇ τοῦ ι, ἕταρος.

ἐθάς

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρος

Transliteration (Word)

hetairos

Transliteration (Etymon)

ethas

Author

Etym. Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Symeonis, epsilon 870a

Ed.

D. Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca 79. Turnhout: Brepols, 2013]

Quotation

Ἑταῖρος· ἀπὸ τοῦ ἐθάς, ὁ συνήθης καὶ γνώριμος· τροπῇ τοῦ δασέος εἰς ψιλόν, γίνεται ἐτάς, ὃ ἑτάρος κλίνεται, καὶ ἐπενθέσει τοῦ ι κατ’ Ἴωνας γίνεται ἑταῖρος, καὶ μετάγεται εἰς εὐθεῖαν

αἱρετός

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρος

Transliteration (Word)

hetairos

Transliteration (Etymon)

hairetos

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Odysseam 1, 186

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

Quotation

Ἰστέον δὲ ὅτι ἐνταῦθα κούρους Ἰθάκης ἐξαιρέτους ὁ Ὁμηρικὸς Ἀντίνοος λέγει, τοὺς ἐκ τῶν ἄλλων αἱρεθέντας, ὅ ἐστιν ἐπικριθέντας, οἳ καὶ ἔξαιτοι λέγονται κατὰ συγκοπήν. οἷον, ἐξαίτους ἐρέτας. οὓς καὶ ἑταίρους φθάσας εἶπεν ὁ ποιητής. καὶ σκοπητέον, μή ποτε ἐκ τοῦ αἱρετὸς ὅθεν ὁ ἐξαίρετος, γίνεται ὁ ἑταῖρος κατὰ στοιχείων μετάθεσιν ὁποία τις καὶ πρὸ τούτων ἐῤῥέθη. διὸ καὶ δασύνεται ἡ ἄρχουσα κατὰ ἀναδρομὴν τῆς δασείας πολλαχοῦ γινομένην

ἔθος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρος

Transliteration (Word)

hetairos

Transliteration (Etymon)

ethos

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 389

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

εἰ δὲ σεσημείωται τὸ ἑταῖρος προπερισπώμενον διὰ τῆς αι διφθόγγου, γέγονεν δὲ παρὰ τὸ ἔθος ἐθαῖος, ὡς δρόμος δρομαῖος, καὶ τροπῇ τοῦ θ εἰς τ, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ ἑταῖρος, μεταθέσει τῆς ψιλῆς εἰς δασεῖαν· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν Ἐπιμερισμοῖς

ἔτης + ἁρμόζω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρος

Transliteration (Word)

hetairos

Transliteration (Etymon)

etēs + harmozō

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.345

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

Διαφέρει φίλος, ἑταῖρος καὶ ξένος· φίλος μὲν γὰρ ὁ συγγενὴς λέγεται παρὰ τὸ πίνω, ἑταῖρος δὲ ὁ συμπολίτης παρὰ τὸ ἔτης, ὁ πολίτης, καὶ τὸ ἀρῶ, τὸ ἁρμόζω, ξένος δὲ ὁ ἀπεξενωμένος τῆς χώρας καὶ μακρόθεν ὤν