λῶ

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λωΐων

Transliteration (Word)

lōiōn

Transliteration (Etymon)

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 142*

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Epimerismi Homerici

Ref.

Epimerismi homerici in Iliadem 1.229

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

λώϊον· ... τὸ δὲ λῷον γέγονεν ἀπὸ τοῦ λῶ, τὸ θέλω· ὃ γὰρ νοεῖ τις ἑαυτῷ συμφέρον, τοῦτο καὶ θέλει.