ἀπολαύω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λαυκανίη

Transliteration (Word)

laukaniē

Transliteration (Etymon)

apolauō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 19

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λαυκανίη: ὁ λαιμός, ἀπὸ τῆς ἀπολαύσεως.

χέω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 09:00

Word-form

λευκανία

Transliteration (Word)

laukaniē

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 561-562

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

λευκανία: Στόμαχος, λαιμὸς, τὸ ἀπηρτισμένον τοῦ γαργαρεῶνος· παρὰ τὸ λευκὸν εἶναι φύσει· ἢ ὅτι λίαν κέχηνεν· ἢ παρὰ τὸ χεύω χευαλία, καὶ λευκανία· καὶ διαιρεθείσης αὐτῆς, ὁ τῆς τροφῆς ἀφανίζεται πόρος

λευκός

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 09:00

Word-form

λευκανίη

Transliteration (Word)

laukaniē

Transliteration (Etymon)

leukos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, lambda, p. 363

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Λαυκανία, ἡ φάρυγξ, ἡ ἀρτηρία, δι’ ἧς τὸ πνεῦμα ἔρχεται, ἀπὸ τοῦ λευκὴν εἶναι αὐτοῦ τὴν φύσιν

λίαν + χάσκω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/30/2022 - 17:30

Word-form

λευκανίη

Transliteration (Word)

laukaniē

Transliteration (Etymon)

lian + khaskō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, lambda, p. 92

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Λεοκανία. ἐπειδὴ λίαν κέχηνεν, οἷον λευχανία. Ὅμηρος· Λευκανίης, ἵνα τε ψυχῆς ὤκιστος ὄλεθρος. διαιρεθείσης γὰρ αὐτῆς, ὁ τῆς τροφῆς ἀφανίζεται πόρος