λοβός

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λώβη

Transliteration (Word)

lōbē

Transliteration (Etymon)

lobos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 159

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λώβη· λαόβη· ἡ ἐπὶ κακῷ περιβόητος ἢ ἀπὸ τοῦ λοβός, ὃ σημαίνει τὰ ἄκρα τῶν ὤτων· ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἠκρωτηριασμένων· οἱ γὰρ παλαιοὶ τοὺς ἔν τινι ἀτοπήματι ἁλόντας ἐνυβρίζοντες τὰ ἄκρα τῶν ὤτων ἀπέτεμον. ἢ ἀπὸ τοῦ λαβή, ὃ σημαίνει τὸ ξίφος ἢ τὴν βλάβην, λώβη.

λαός + βοή

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λώβη

Transliteration (Word)

lōbē

Transliteration (Etymon)

laos + boē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 159

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λώβη· λαόβη· ἡ ἐπὶ κακῷ περιβόητος ἢ ἀπὸ τοῦ λοβός, ὃ σημαίνει τὰ ἄκρα τῶν ὤτων· ἐϋτρήτοισι λοβοῖσι, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἠκρωτηριασμένων· οἱ γὰρ παλαιοὶ τοὺς ἔν τινι ἀτοπήματι ἁλόντας ἐνυβρίζοντες τὰ ἄκρα τῶν ὤτων ἀπέτεμον. ἢ ἀπὸ τοῦ λαβή, ὃ σημαίνει τὸ ξίφος ἢ τὴν βλάβην, λώβη

λῶ

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λώβη

Transliteration (Word)

lōbē

Transliteration (Etymon)

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum lambda, p. 375

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Λώβη: Ἡ ὕβρις ἡ ἐπὶ κακῷ περιβόητος. Παρὰ τὸ λῶ, τὸ θέλω, κατὰ ἀντίφρασιν, ἣν οὐδεὶς θέλει· ἢ παρὰ τὸ βλάβη. Ἢ ἐκ τοῦ λωβός· τοῦτο ἐκ τοῦ λοβὸς, τοῦ διὰ τοῦ ο μικροῦ κατ’ ἐπαύξησιν· ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἠκρωτηριασμένων· οἱ γὰρ παλαιοὶ τοὺς ἔν τινι ἀτοπήματι ἁλόντας ἐνυβρίζοντες τὰ ἄκρα τῶν ὤτων ἀπέτεμνον, ὡς καὶ ὁ ποιητὴς πρὸς τὸν Ἶρον. Καὶ ταῦτα ὁ Ὠρίων· ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι ἐκ τοῦ λαβὴ, ὃ σημαίνει τὸ ξίφος, γίνεται λάβη· καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ω, λώβη, ὡς φάρος φαριαμὸς φωριαμός

λαός + βαίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λώβη

Transliteration (Word)

lōbē

Transliteration (Etymon)

laos + bainō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Odysseam 2, 293

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826

Quotation

παράγεται δὲ παρὰ τὸ ἐπὶ λαοῦ συμβαίνειν, ἵνα ᾖ λαόβη καὶ ἐν συναιρέσει λώβη 

λώπιον

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λώβη

Transliteration (Word)

lōbē

Transliteration (Etymon)

lōpion

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 144

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

τινὲς μέντοι παρὰ τὸ λώπιον ἐτυμολογοῦσι τὴν λώβην, ὅπερ ἐστὶν ἱμάτιον, ἀφ’ οὗ καὶ λωποδύτης καὶ ῥῆμα λωποδυτῶ, ἵνα ᾖ λώβη ἡ ἐν ἀπεκδύσει λωπίου ὕβρις ἐπαγομένη διὰ μάστιγος

λαβή

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λώβη

Transliteration (Word)

lōbē

Transliteration (Etymon)

labē

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 352

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio Paris. 2630), p. 191

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973)

Quotation

(Lentz) ὁ Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι ἐκ τοῦ λαβή, ὃ σημαίνει τὸ ξίφος, γίνεται λάβη καὶ τροπῇ τοῦ α εἰς ω λώβη ὡς ἀπὸ τοῦ φᾶρος φωριαμός