οἰμάω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

οἶμος

Transliteration (Word)

oimos

Transliteration (Etymon)

oimaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 114

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Οἶμος. ἡ ὁδός. παρὰ τὸ οἰμῆσαι. ὁ δὲ Φιλόξενος παρὰ τὸν οἴσω μέλλοντα.

φέρω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

οἶμος

Transliteration (Word)

oimos

Transliteration (Etymon)

pherō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 559

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 618

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

οἶμος· ... ὁ δὲ Φιλόξενός <φησιν, ὅτι> παρὰ τὸν οἴσω μέλλοντα γέγονεν οἶμος, ἡ ὁδός, δι’ ἧς παντοίας φέρονται φορὰς οἱ κατ’ αὐτὴν ὁδεύοντες τῇδε κἀκεῖσε.