τρέφω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

τροφή

Transliteration (Word)

trophē

Transliteration (Etymon)

trephō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 683

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 769

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

τροφή· παρὰ τὸ τρέφω, τὸ πήσσω· ἡ πηγνύουσα καὶ εὐσταθῆ ποιοῦσα τὰ σώματα

τηρέω + φύσις

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

τροφήν

Transliteration (Word)

trophē

Transliteration (Etymon)

tēreō + phusis

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 688a

Ed.

G.N. Bernardakis, Plutarch. Moralia. Leipzig, Teubner, 1889 (2)