ἕσις

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὄσσε

Transliteration (Word)

osse

Transliteration (Etymon)

hesis

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p.113

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὄσσε. οἱ ὀφθαλμοὶ, παρὰ τὴν ἕσιν καὶ βολὴν τῆς ὄψεως.