βάλλω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὀβολός

Transliteration (Word)

obolos

Transliteration (Etymon)

ballō

Author

Eustathius

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il., vol. 1, p. 208

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987.

Quotation

ἔοικε δὲ παρὰ μὲν τῷ ποιητῇ ταὐτοδύναμα εἶναι ὁ ὀβολὸς καὶ ὁ ὀβελός, σκεῦός τι μαγείρου ἐν τῷ ἄκρῳ ὀξὺ καὶ βάλλειν δυνάμενον καὶ βολὴν ὡς βέλους ποιεῖν·

ὀβελός

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὀβολῶν

Transliteration (Word)

obolos

Transliteration (Etymon)

obelos

Author

Pollux

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Onomasticon, 9, 77

Ed.

E. Bethe, Pollucis onomasticon, 2 vols. [Lexicographi Graeci 9.1-9.2. Leipzig: Teubner, 9.1:1900; 9.2:1931]

Quotation

τὸ μέντοι τῶν ὀβολῶν ὄνομα οἱ μὲν ὅτι πάλαι βουπόροις ὀβελοῖς ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἀμοιβάς