βάλλω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὀβελός

Transliteration (Word)

obelos

Transliteration (Etymon)

ballō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Περὶ παθῶν, part 3, vol. 2, p. 173

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 115

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὀβελός. πλεονασμῷ τοῦ ο, παρὰ τὸ βάλλω βέλος, καὶ ὀβελός. οὕτως ἐν τῷ περὶ Παθῶν Ἡρωδιανός. οἷον ὁ ἐοικὼς βέλειν.