γῆ + φύρω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

γέφυρα

Transliteration (Word)

gephura

Transliteration (Etymon)

gē + phurō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma, p. 308

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γέφυρα· παρὰ τὸ γῆ καὶ τὸ φύρω, τὸ ἀναμιγνύω· […] ἡ τῇ γῇ φυρα[ν]θεῖσα. ἢ παρὰ τὸ γέφυγρα, ἡ ἐφ’ ὑγρῷ κειμένη γῆ

γῆ + ἐπί + ὑγρός

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

γέφυρα

Transliteration (Word)

gephura

Transliteration (Etymon)

gē + epi + hugros

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 295

Source

Eustathius

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 4, 495

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

ὅτι κυρίως γέφυρά ἐστι γῆ ἐφ’ ὑγρᾶς, Ἡρωδιανὸς λέγει

γῆ + φέρω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

γέφυρα

Transliteration (Word)

gephura

Transliteration (Etymon)

gē + pherō

Author

Scholia in Pindarum

Source

Idem

Ref.

Scholia in Pindarum, Nem. 6.67a

Ed.

A.B. Drachmann, Scholia vetera in Pindari carmina, 3 vols., Leipzig: Teubner, 1:1903; 2:1910; 3:1927

Quotation

πόντου τε γέφυρα: ὡς καὶ ἐν Ἰσθμοῖ νενικηκότος αὐτοῦ· πόντου γὰρ γέφυρα ὁ Ἰσθμός· τεσσαράκοντα τριῶν γὰρ σταδίων ἀμφιθάλασσος ἦν. καὶ ἔστι κατὰ τὸ ἔτυμον γέφυρα ἡ διὰ τῆς γῆς φέρουσα ὁδός