τρέπω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

τάρβος

Transliteration (Word)

tarbos

Transliteration (Etymon)

trepō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 241

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, tau 9a

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

(Lentz) τάρβος: τρισὶ παραγωγαῖς ὁ Ἡρωδιανὸς τοῦτο ὑπέβαλε· πρῶτον ἐκ τοῦ ταράσσω τάραβος καὶ συγκοπῇ τάρβος παρὰ τὸ ταράσσειν τὴν ψυχήν. δεύτερον ἐκ τοῦ τρέπω ὁ δεύτερος ἀόριστος ἔτραπον τράπος καὶ τάρβος. οἱ γὰρ εὐλαβούμενοι φεύγουσι. τρίτον ἐκ τοῦ τείρω τὸ καταπονῶ ὁ βʹ ἀόριστος ἔταρον, τάρος καὶ πλεονασμῷ τοῦ β τάρβος καὶ ῥῆμα ταρβῶ «τάρβησάν τε» (Β 268) ἀντὶ τοῦ ἐφοβήθησαν

τείρω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

τάρβος

Transliteration (Word)

tarbos

Transliteration (Etymon)

teirō

Author

Herodian?

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 241

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 346

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2], Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

(Lentz) τάρβος: τρισὶ παραγωγαῖς ὁ Ἡρωδιανὸς τοῦτο ὑπέβαλε· πρῶτον ἐκ τοῦ ταράσσω τάραβος καὶ συγκοπῇ τάρβος παρὰ τὸ ταράσσειν τὴν ψυχήν. δεύτερον ἐκ τοῦ τρέπω ὁ δεύτερος ἀόριστος ἔτραπον τράπος καὶ τάρβος. οἱ γὰρ εὐλαβούμενοι φεύγουσι. τρίτον ἐκ τοῦ τείρω τὸ καταπονῶ ὁ βʹ ἀόριστος ἔταρον, τάρος καὶ πλεονασμῷ τοῦ β τάρβος καὶ ῥῆμα ταρβῶ «τάρβησάν τε» (Β 268) ἀντὶ τοῦ ἐφοβήθησαν

ταράσσω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

τάρβος

Transliteration (Word)

tarbos

Transliteration (Etymon)

tarassō

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

De superstitione 165d

Ed.

G.N. Bernardakis, Plutarch. Moralia. Leipzig, Teubner, 1889 (2)