φεύγω + ἀλέομαι

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

φύξηλιν

Transliteration (Word)

phuxēlis

Transliteration (Etymon)

pheugō + aleomai

Author

Scholia in Homerum

Source

Idem

Ref.

A Schol. Il. 17.143b

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

φύξηλιν: παράγωγον A Til ἀπὸ τοῦ φύξω μέλλοντος, Til | φυγάδα ὄντα καὶ δειλόν. | καὶ τὸ φεύγειν καὶ τὸ ἀλέασθαι ἔγκειται ἐν τῇ λέξει. A

φεύγω

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

φύξηλιν

Transliteration (Word)

phuxēlis

Transliteration (Etymon)

pheugō

Author

Scholia in Homerum

Century

6 AD

Source

Idem

Ref.

Scholia Il. 17.143b

Ed.

H. Erbse, Scholia græca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1971-1982

Quotation

φύξηλιν: παράγωγον A Til ἀπὸ τοῦ φύξω μέλλοντος, Til | φυγάδα ὄντα καὶ δειλόν

φεύγω + ἅλις

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

φύξηλις

Transliteration (Word)

phuxēlis

Transliteration (Etymon)

pheugō + halis

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 4, 30

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

Φύξηλις δὲ, εἰ μὲν ὁ φεύγων ἅλις, ἔχεται λόγου τὸ διὰ τοῦ ἦτα γράφεσθαι τὴν παραλήγουσαν, εἰ δὲ ὁ φεύγων ἴλας, ἤγουν τὰς ἐν πολέμῳ τάξεις, κατὰ τὸν παρὰ Πορφυρίῳ λόγον, ἔχει ἀπορίαν ἡ γραφή

φεύγω + ἴλη

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

φύξηλις

Transliteration (Word)

phuxēlis

Transliteration (Etymon)

pheugō + ilē

Author

Porphyrius

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, 17.143

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, Leipzig: Teubner, 1880.

Quotation

φύξηλις ἐστὶν ὁ φεύγων τὰς ἴλας, δειλὸς δὲ ὁ δεδιὼς τὰς ἴλας, μενεδήιος δὲ ὁ ὑπομένων τὴν δηιοτῆτα, ἐσθλὸς δὲ ὁ ἐθελοντὴς μαχόμενος, οἱονεὶ ἐθελός