δείδω

Validation

No

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 12:39

Word-form

δεῖμα

Transliteration (Word)

deima

Transliteration (Etymon)

deidō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 490

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, delta, p. 339

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

(Lentz) δεῖμα: διὰ τῆς ει διφθόγγου. ὥσπερ γὰρ ἀπὸ τοῦ ποιήσω γίνεται ποίημα, οὕτω καὶ ἀπὸ τοῦ δείσω μέλλοντος γίνεται δεῖμα