δεῖ

Validation

No

Last modification

Fri, 07/30/2021 - 13:39

Word-form

δειλός

Transliteration (Word)

deilos

Transliteration (Etymon)

dei

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Eudemian Ethics 1221a

Ed.

F. Susemihl. Aristotle's Eudemian Ethics. Leipzig: Teubner. 1884

δείδω

Validation

No

Last modification

Fri, 07/30/2021 - 14:39

Word-form

δειλός

Transliteration (Word)

deilos

Transliteration (Etymon)

deidō

Author

Arostonicus

Century

1 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 55

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Δειλός. ὁ δεδιὼς τὰς μυίας. ἢ παρὰ τὸν δείσω μέλλοντα. οὕτως Ἀριστόνικος. δέος δεσαρός· μεταθέσει τοῦ ρ εἰς λ, δεαλός· δειλὸς κράσει, ὡς ταχέας ταχεῖς

δείδω + ἴλη

Validation

No

Last modification

Fri, 07/30/2021 - 14:39

Word-form

δειλός

Transliteration (Word)

deilos

Transliteration (Etymon)

deidō + ilē

Author

Porphyrius

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, 17.143

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, Leipzig: Teubner, 1880.

Quotation

φύξηλις ἐστὶν ὁ φεύγων τὰς ἴλας, δειλὸς δὲ ὁ δεδιὼς τὰς ἴλας, μενεδήιος δὲ ὁ ὑπομένων τὴν δηιοτῆτα, ἐσθλὸς δὲ ὁ ἐθελοντὴς μαχόμενος, οἱονεὶ ἐθελός