δέω

Validation

No

Last modification

Fri, 07/30/2021 - 10:39

Word-form

δέος

Transliteration (Word)

deos

Transliteration (Etymon)

deō

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Reference

Fr. 409

Edition

J. von Arnim, Stoicorum veterum fragmenta, vol. 2, Leipzig, 1903

Source

Andronicus of Rhodes

Ref.

De passionibus 3.1

Ed.

X. Kreuttner, Andronici qui fertur libelli Περὶ παθῶν (De affectibus), pt. 1, Heidelberg: Winter, 1884

Quotation

Δέος δὲ φόβος συνδέων

δείδω

Validation

No

Last modification

Fri, 07/30/2021 - 10:39

Word-form

δέος

Transliteration (Word)

deos

Transliteration (Etymon)

deidō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 464

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, delta, p. 50

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

δέος· παρὰ τὸ δείω δέος, <ὡς> νείφω νέφος· λέγεται γὰρ καὶ δείδω δίω· ἔνθα δεύτερος ἀόριστος „περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν“