δάω

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

αἱμύλος

Transliteration (Word)

haimulos

Transliteration (Etymon)

daō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum , alpha, p.12

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Αἱμύλος, ὁ πανοῦργος. παρὰ τὸ δαίω, δαίσω, δαίμων ὁ ἔμπειρος, καὶ ἀποβολῇ τοῦ δ αἵμων. Ὅμηρος φησίν αἵμονα θήρης τούτου ὑποκοριστικόν, αἱμύλος· αἱμύλιος κτητικόν. αἱμυλίοισι λόγοις, ἀντὶ τοῦ ἐμπείροις καὶ συνετοῖς.