γυῖον + ἅλλομαι

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 15:34

Word-form

γάλα

Transliteration (Word)

gala

Transliteration (Etymon)

guion + hallomai

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 179

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

γάλα, παρὰ τὸ τὰ γυῖα καὶ ἅλλεσθαι, τὸ ἐκ τῶν γυίων ἁλλόμενον

γῆ

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 16:07

Word-form

γάλα

Transliteration (Word)

gala

Transliteration (Etymon)

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, gamma, p. 295

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γάλα· παρὰ τὸ καλὸν εἰς ἀνατροφήν, οἷον κάλα· ‖ ἢ παρὰ τὴν γῆν (ὅτι τροφὸς πάντων αὕτη) γάλα· εἴρηται τὸ τρέφον πάντα τὰ σώματα

καλός

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/23/2021 - 15:11

Word-form

γάλα

Transliteration (Word)

gala

Transliteration (Etymon)

kalos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 39

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Γάλα, τὸ καλὸν εἰς ἀνατροφὴν, οἷον κάλα. καὶ μεταθέσει τοῦ κ εἰς γ, γάλα