ἀπό + φωλεός

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ἀποφώλια

Transliteration (Word)

apophōlios

Transliteration (Etymon)

apo + phōleos

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 39

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἀποφώλια ἀπαίδευτα· τὰ γὰρ διδασκαλεῖα φωλεοὺς λέγουσιν οἷον πωλεούς, ἀπὸ τοῦ συνήθως εἰς αὐτὰ φοιτᾶν.

ἀπό + φῆλος

Validation

Yes

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἀποφώλιος

Transliteration (Word)

apophōlios

Transliteration (Etymon)

apo + phēlos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Genuinum, alpha 1038

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

γέγονε δὲ παρὰ τὸν φωλεόν· φωλεοὶ γὰρ λέγονται τὰ παιδευτήρια παρὰ τὸ ἐν αὐτοῖς φωλεύειν καὶ διατρίβειν. τοὺς οὖν ἀδιδάκτους ἀποφωλίους ἐκάλουν. ἢ παρὰ τὸ φῆλος, ὃ σημαίνει τὸν ἀπατεῶνα, φήλιος, καὶ ἐν συνθέσει ἀποφήλιος, καὶ τροπῇ ἀποφώλιος, ὡς ἀρήγω ἀρωγός καὶ ῥήσσω ῥωγμός