λῶ

Validation

No

Last modification

Sun, 07/18/2021 - 19:17

Word-form

κάλλος

Transliteration (Word)

kalos

Transliteration (Etymon)

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 182

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Κάλλος, παρὰ τὸ κάζω, τὸ κοσμῶ, ἢ παρὰ τὸ λῶ τὸ θέλω, ἢ παρὰ τὸ κηλῶ, τὸ θέλγω, καὶ ἀπατῶ· διὰ γὰρ τῶν καλῶν κατακηλούμεθα, καὶ θελγόμεθα, καὶ ἀπατώμεθα.

κηλέω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/18/2021 - 18:10

Word-form

καλός

Transliteration (Word)

kalos

Transliteration (Etymon)

kēleō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (, kappa, p. 83

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Καλός. παρὰ τὸ καλεῖν πρὸς ἑαυτὸν ἕκαστον· ἢ παρὰ τὸ κηλεῖν. πάντες γὰρ τῷ καλῷ κηλούμεθα

κλείω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/18/2021 - 18:31

Word-form

καλός

Transliteration (Word)

kalos

Transliteration (Etymon)

kleiō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), kappa, p. 614

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818unc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

καλὸς παρὰ τὸ κλείω· περὶ κλείει γὰρ περιτιθέμενος. κάλος παρὰ τὸ καλεῖν πρὸς ἑαυτὸ ἕκαστον

καλέω

Validation

No

Last modification

Sun, 07/18/2021 - 17:53

Word-form

καλός

Transliteration (Word)

kalos

Transliteration (Etymon)

kaleō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (, kappa, p. 83

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Καλός. παρὰ τὸ καλεῖν πρὸς ἑαυτὸν ἕκαστον· ἢ παρὰ τὸ κηλεῖν. πάντες γὰρ τῷ καλῷ κηλούμεθα

κέκασμαι

Validation

No

Last modification

Sun, 07/18/2021 - 17:25

Word-form

καλός

Transliteration (Word)

kalos

Transliteration (Etymon)

kekasmai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 510

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Orion

Ref.

Etymologicum (, kappa, p. 84

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

καλός· παρὰ τὸ κάζω ῥῆμα, οὗ παρακείμενος κέκασμαι καὶ μέλλων κάσω, ἀφ’ οὗ καλὸς ὄνομα.