ἄνω + ἀξία

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

anax

Transliteration (Etymon)

anō + axia

Author

Scholia in Euripidem

Source

Idem

Ref.

Scholia in Euripidis Hippolytum 88c

Ed.

J. Cavarzeran, Scholia in Euripidis Hippolytum [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 19], Berlin - Boston: De Gruyter, 2016

Quotation

ἄναξ] ἀπὸ τοῦ ἔχειν τὴν ἄνω ἀξίαν 

ἀνάγω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 12:36

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

anax

Transliteration (Etymon)

anagō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Eym. Genuinum, alpha 777

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄναξ· παρὰ τὸ τὴν ἄνω τάξιν ἔχειν ἢ ὁ ἄνω ἀΐσσων ἢ πρὸς ὃν πάντα ἀναφέρομεν

ἄνω + τάξις

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 12:20

Word-form

ἄναξ

Transliteration (Word)

ana

Transliteration (Etymon)

anō + taxis

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), alpha, p. 611

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἄναξ, ὁ τὴν ἄνω τάξιν ἔχων· ἀνατάναξ· καὶ ἐν συνκοπῇ ἄναξ