χαμαί + ἧμαι

Validation

No

Last modification

Tue, 06/22/2021 - 17:41

Word-form

κάμηλος

Transliteration (Word)

kamēlos

Transliteration (Etymon)

khamai + hēmai

Author

Etym. Parfum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Parvum, kappa 55

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur, Milano: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973

Quotation

Κάμηλος· ὅτι χαμαὶ καθημένη αἴρει τὸ φορτίον, χάμηλος καὶ κάμηλος. ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ κάμπτειν τοὺς μηρούς.

κάμπτω + μηρός

Validation

No

Last modification

Tue, 06/22/2021 - 18:02

Word-form

κάμηλος

Transliteration (Word)

kamēlos

Transliteration (Etymon)

kamptō + mēros

Author

Euenus of Paros

Century

5 BC

Reference

Erotika

Source

Artemidorus

Ref.

Onirocriticon 1.4

Ed.

R.A. Pack, Artemidori Daldiani onirocriticon libri v, Leipzig: Teubner, 1963

Quotation

ἐπεὶ καὶ τὸ ζῷον τὸ καλούμενον κάμηλος μέσους κάμπτει τοὺς μηροὺς ὑποτεμνόμενον τοῖν σκελοῖν τὸ ὕψος, ἐτύμως κεκλημένον κάμηλος οἱονεὶ κάμμηρος, ὥς φησιν Εὔηνος ἐν τοῖς εἰς Εὔνομον Ἐρωτικοῖς