ὄμμα + ἀχλύς

Validation

No

Last modification

Sun, 06/06/2021 - 11:11

Word-form

ὀμίχλη

Transliteration (Word)

omikhlē

Transliteration (Etymon)

omma + akhlus

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexion homericum, p. 120

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ὁμίχλη ἀχλὺς καὶ σκοτία. λέγεται δὲ ἡ τῶν ὀμμάτων ἀχλύς

ὁμοῦ + εἴλησις

Validation

No

Last modification

Sun, 06/06/2021 - 11:24

Word-form

ὀμίχλη

Transliteration (Word)

omikhlē

Transliteration (Etymon)

homou + eilēsis

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 112

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὁμίχλη. ἀπὸ τοῦ τοῖς ὄμμασι παρέχειν ἀχλύν. οἱ δὲ, ὁμοείλη τις ἐστὶ, παρὰ τὴν ὁμοῦ εἵλησιν τῶν νεφῶν.