βάλλω + φήμη

Validation

Yes

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 13:31

Word-form

βλάσφημος

Transliteration (Word)

blasphēmos

Transliteration (Etymon)

ballō + phēmē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, beta 132

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Βλάσφημος· παρὰ τὸ φήμη καὶ τὸ βάλλω, ὁ τὰς φήμας βάλλων, ὁ λοίδορος 

βλάβη + φήμη

Validation

Yes

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 13:32

Word-form

βλάσφημος

Transliteration (Word)

blasphēmos

Transliteration (Etymon)

blabē + phēmē

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, beta, p. 272

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Βλάσφημος· παρὰ τὸ βλάβη καὶ τὸ φήμη γίνεται βλάσφημος, ὁ βλάβην λέγων· ἢ ὁ τὰς κακὰς φήμας κατά τινος βάλλων, ἤγουν ὁ λοίδορος