ἄζω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:07

Word-form

ἄχνη

Transliteration (Word)

akhnē

Transliteration (Etymon)

azō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, alpha 259

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

ἄχνη (Δ 426 alibi): ὄνομα ῥηματικὸν ἐκ τοῦ ἔχω ἔχη καὶ ἀέχη <καὶ ἄχνη>, τὸ λεπτομερές, οὗ οὐκ ἔστιν ἔχεσθαι. δύναται καὶ <εἶναι> παρὰ τὸ ἄζω, τὸ ξηραίνω· καὶ μάλιστα ἐπ’ ἐκείνου ‘ὡς δ’ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ’ ἀλωάς (Ε 499)’· τὸ γὰρ ξηρὸν καὶ οὐχ <ὑγρὸν ἀλλὰ λ>επτόν ἐστιν. <ἄζω> ἄχνη, ὡς πήσσω πάχνη, λάζω λάχνη (ἡ γὰρ τρίχωσις εὔληπτος)

ἀΐσσω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:08

Word-form

ἄχνη

Transliteration (Word)

akhnē

Transliteration (Etymon)

aïssō

Author

Alexander of Cotiaeon

Century

2 AD

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1520

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄχνη· πᾶσα λεπτότης ὑγροῦ τε καὶ ξηροῦ. ἐπὶ μὲν ὑγροῦ. Δ 426· ‘ἀποπτύει δ’ ἁλὸς ἄχνην’, ἤγουν ὁ ἐπιπολάζων λεπτομερέστατος ἀφρὸς τῆς θαλάσσης· ἐπὶ δὲ ξηροῦ Ε 501· ‘κρίνει ἐπειγομένων ἀνέμων καρπόν τε καὶ ἄχνας’. εἴρηται παρὰ τὸ ἔχω ἐχήνη καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἀεχήνη τις οὖσα, ἡ μὴ δυναμένη ἔχεσθαι καὶ κρατεῖσθαι διὰ τὸ λεπτομερὲς καὶ τομόν. Ἀλέξανδρος δὲ ὁ τοῦ Ἀσκληπιάδου λέγει αὐτὴν παρὰ τὸν ἀΐξω μέλλοντα εἶναι ὡς τεύχω τέχνη ἀποβολῇ τοῦ ι 

ἀ- + ἔχω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:08

Word-form

ἄχνη

Transliteration (Word)

akhnē

Transliteration (Etymon)

a- + ekhō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (, alpha, p. 17

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

Ἄχνη, τὸ λεπτότατον τῶν ἀχύρων, ὧν οὐκ ἄν τις ἔχεσθαι δύναται διὰ τὴν σμικρότητα