αὖος

Validation

No

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:09

Word-form

αὐχήν

Transliteration (Word)

aukhēn

Transliteration (Etymon)

auos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 119

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842.

Quotation

μεγαλαυχεῖν, παρὰ τὸ μεγαλαυχῶ· τοῦτο παρὰ τὸ αὖον, ὃ σημαίνει τὸ ξηρὸν, αὐὴν καὶ αὐχήν

αὐχμός

Validation

No

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:10

Word-form

αὐχήν

Transliteration (Word)

aukhēn

Transliteration (Etymon)

aukhmos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. Darmstadino 2773), alpha, p. 612

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

αὐχὴν παρὰ τὸ ξηρὰ εἶναι· καὶ ὀσταόδη, αὐχμὴν γὰρ ὤν

ἄνω + ὀχή

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:10

Word-form

αὐχήν

Transliteration (Word)

aukhēn

Transliteration (Etymon)

anō + okhē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 17

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Αὐχήν, ἀπὸ τῆς ἄνω τῆς κεφαλῆς νεύσεως, ἐπὶ τῶν αὐθάδων, ἢ ἐπί τισιν αὐχούντων.

αὐχέω

Validation

No

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:09

Word-form

αὐχήν

Transliteration (Word)

aukhēn

Transliteration (Etymon)

aukheō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 17

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Αὐχήν, ἀπὸ τῆς ἄνω τῆς κεφαλῆς νεύσεως, ἐπὶ τῶν αὐθάδων, ἢ ἐπί τισιν αὐχούντων