δίχα

Validation

Yes

Word-form

δίκη

Transliteration (Word)

dikē

Transliteration (Etymon)

dikha

Author

Cornutus

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

De natura deorum, 57

Ed.

C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 1881

Quotation

καλεῖται […] ἡ δὲ Δίκη ἀπὸ τοῦ δίχα χωρίζειν ἀπ' ἀλλήλων τοὺς διαφερομένους

δίζω

Validation

Yes

Word-form

δίκη

Transliteration (Word)

dikē

Transliteration (Etymon)

dizō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, delta, p. 47

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Δίκη. δίζω ῥῆμα, παρὰ τὸ δίζεσθαι