ὄψομαι

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:13

Word-form

ὄψις

Transliteration (Word)

opsis

Transliteration (Etymon)

opsomai

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 645

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ὡς μὲν Ποσειδώνιος, παρὰ τὸ ἅπτω ἅψω, ἁψίς τις οὖσα, ἡ φῶς ἐμποιοῦσα καὶ καταυγάζουσα τῶν ὑποκειμένων ἕκαστα, ὡς πῦρ· ὡς δέ τινες, παρὰ τὸ ἅπτω, τὸ συνάπτω, ἁψὶς καὶ ὀψὶς, ἢ διὰ τῶν ὁρατῶν ψαῦσιν ποιουμένη πρὸς κατανόησιν. Ἢ παρὰ τὸν ὄψω μέλλοντα.

ἅψις

Validation

Yes

Last modification

Wed, 06/02/2021 - 12:13

Word-form

ὄψις

Transliteration (Word)

opsis

Transliteration (Etymon)

hapsis

Author

Posidonius

Century

2-1 BC

Reference

Fr. 394

Edition

W. Theiler, Posidonios. Die Fragmente, vol. 1, Berlin: De Gruyter, 1982

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 645

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ὡς μὲν Ποσειδώνιος, παρὰ τὸ ἅπτω ἅψω, ἅψις τις οὖσα ἡ φῶς ἐμποιοῦσα καὶ καταυγάζουσα τῶν ὑποκειμένων ἕκαστα, ὡς πῦρ· ὡς δέ τινες, παρὰ τὸ ἅπτω τὸ συνάπτω ἅψις καὶ ὄψις, ἡ διὰ τῶν ὁρατῶν ψαῦσιν ποιουμένη πρὸς κατανόησιν