δαμάζω

Validation

Yes

Word-form

damar

Transliteration (Word)

damar

Transliteration (Etymon)

damazō

Author

Apollonius Gram.

Century

3/2 BC

Source

Idem

Ref.

Nomina aetatum 279.21

Ed.

Miller, "Opuscules divers," Lexica Graeca Minora, 1965

Quotation

Δμῶες· οἱ δοῦλοι […], ἀπὸ τοῦ δεδμῆσθαι καὶ οἱονεὶ δαμάζεσθαι· ἐντεῦθεν καὶ δάμαρ, ἡ ὅμευνος

γάμος

Validation

Yes

Word-form

δάμαρ

Transliteration (Word)

damar

Transliteration (Etymon)

gamos

Author

Etymologicum Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Delta 30a

Ed.

Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca 79] Turnhout, Brepols, 2013

Quotation

Δάμαρ· ἡ γαμετή· παρὰ τὸ γάμον, γάμαρ καὶ δάμαρ