ἀρήγω

Validation

No

Word-form

ἀργός

Transliteration (Word)

argos

Transliteration (Etymon)

arēgō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi Homeric in Iliad 1, 50d2

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἀργούς: λευκούς. δύο σημαίνει ἀργός, τὸν νωθρὸν καὶ δυσκίνητον, μᾶλλον δὲ <ἀν>ενέργητον παρὰ τὸ ἀ<ε>ργός τις εἶναι ἢ βοηθείας δεόμενος, παρὰ τὸ ἀρήγω, τὸ βοηθῶ· σημαίνει δὲ καὶ καθαρὸν καὶ λευκόν, ὡς ἐνταῦθα. γίνεται παρὰ τὸ ἀήρ ἀέρος ἀργός· διειδὴς γὰρ ὁ ἀὴρ καὶ διαφανὴς καὶ δίοσμος, ἅτε λεπτομερέστερος ὤν

ἀ- + ἔργον

Validation

Yes

Last modification

Sun, 07/04/2021 - 13:50

Word-form

ἀργός

Transliteration (Word)

argos

Transliteration (Etymon)

a- + ergon

Author

Sophocles

Century

5 BC

Source

Idem

Ref.

Philoctetes 97

Ed.

H. Lloyd-Jones and N.G. Wilson, Sophoclis fabulae, Oxford: Clarendon Press, 1990