Ἄρης

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:23

Word-form

ἀγρός

Transliteration (Word)

agros

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 148

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ἀγρός, παρὰ τὸ ἀρῶ τὸ ἀροτριῶ, ἀρὸς καὶ ἀγρὸς, ἢ παρὰ τὸ ἄρην, ὃ σημαίνει τὸν σίδηρον, ὁ τῷ σιδήρῳ τεμνόμενος

ἀγορά

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:24

Word-form

ἀγρός

Transliteration (Word)

agros

Transliteration (Etymon)

agora

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 17

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

⸤Ἀγριωπός· ἀγριόφθαλμος·⸥ παρὰ τὸ ἄγριος καὶ τὸ ὤψ ὠπός, ὃ σημαίνει τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸ π⸤ρόσωπον. τὸ δὲ ἄγριος παρὰ τὸ ἀγρός. τὸ δὲ ἀγρός παρὰ τὸ⸥ ἀήρ ἀέρος, καὶ ἐν συγκοπῇ καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ ἀγρός, ὁ εὔωρος· ἢ π⸤αρὰ τὸ ἀρῶ, τὸ ἀροτριῶ, ἀρός καὶ ἀγρός· <ἢ> παρὰ τὸ ἀγορά ἄγορος καὶ ἀγρός⸥.  

ἀήρ

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:26

Word-form

ἀγρός

Transliteration (Word)

agros

Transliteration (Etymon)

aēr

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 17

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

⸤Ἀγριωπός· ἀγριόφθαλμος·⸥ παρὰ τὸ ἄγριος καὶ τὸ ὤψ ὠπός, ὃ σημαίνει τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸ π⸤ρόσωπον. τὸ δὲ ἄγριος παρὰ τὸ ἀγρός. τὸ δὲ ἀγρός παρὰ τὸ⸥ ἀήρ ἀέρος, καὶ ἐν συγκοπῇ καὶ πλεονασμῷ τοῦ γ ἀγρός, ὁ εὔωρος· ἢ π⸤αρὰ τὸ ἀρῶ, τὸ ἀροτριῶ, ἀρός καὶ ἀγρός· <ἢ> παρὰ τὸ ἀγορά ἄγορος καὶ ἀγρός⸥

ἀρόω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:26

Word-form

ἄγρος

Transliteration (Word)

agros

Transliteration (Etymon)

aroō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 283

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi Homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 183

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

ἔγχος: ὄνομα ῥηματικὸν παρὰ τὸ ἔχω ἔχος καὶ ἔγχος πλεονασμῶ τοῦ γ. ἠρέμα οὖν παρετυμολογεῖ Ὅμηρος παρατιθεὶς τὸ ῥῆμα· ‘ἔγχος ἔχ’ ἑνδεκάπηχυ’ (Ζ 319, Θ 494). πλεονάζει δὲ τὸ γ, ὡς καὶ ἐν τῷ λόγχη (παρὰ τὸ λόχος λόχη καὶ λόγχη, ἡ εἰς λόχον ἐπιτήδειος) καὶ τῷ γλίχεσθαι (παρὰ τὸ λίαν ἔχεσθαι λίχεσθαι καὶ γλίχεσθαι) καὶ τῷ γλαμᾷς παρὰ Ἀττικοῖς, λημᾷς γάρ· […] καὶ τὸ ἔλεγχος, <τ>ὸ ἕλην ἐν ἑαυτῷ ἔχον καὶ λαμπρότητα τοῦ ψεύδους· καὶ τὸ ἀγρός· ἀρῶ γάρ, τὸ ἀροτριῶ, ἄρος <ἀγρός>· καὶ τὸ ὀργή, παρὰ γὰρ τὸ ὄρω ἐστί, τὸ σημαῖνον τὸ ὁρμῶ, ‘†τοῦ δ’ ὤρινέ τε θυμόν†’ (cf. Ξ 459 alibi), ‘ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος’ (ρ 216), ὀρή καὶ ὀργή

ἄγρα

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:29

Word-form

ἄγρος

Transliteration (Word)

agros

Transliteration (Etymon)

agra

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 14

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀγρός, παρὰ τὴν ἄγραν ἐν ᾧ γίνεται· ἢ παρὰ τὸ ἀρῶ, ἀρὸς καὶ ἀγρὸς, πλεονασμῷ τοῦ γ